Được xin gia hạn “miệng” !

gia hạn miệngNếu vì 1 lý do nào đó , Quý khách không đóng lời được quý khách vui lòng hiên hệ trực tiếp để xin gia hạn thêm vài ngày đến 1 tuần.

Khi liên hệ, quý khách vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau :

    • Số biên nhận trên phiếu cầm đồ.
    • Tên người cầm.
    • Tài sản cầm.
    • SĐT và Email của quý khách.