Được trả góp Tài sản cầm

Tài sản cầm đồ được góp dần đến khi lấy ra được

Tài sản cầm đồ được góp dần đến khi lấy ra được

Hữu Dũng giúp đỡ quý khách hàng có thu nhập thay đổi theo hướng xấu, không đủ khả năng chi trả toàn bộ số tiền cầm trong một lần. Quý khách có thể chia ra làm nhiều đợt thanh toán. Lãi suất cầm sẽ được tính trên phần tiền còn nợ lại sau mỗi lần trả góp. Chúng tôi giúp quý khách tốt hơn ngân hàng … VD : cầm 10 triệu , chấp nhận cho quý khách trả dần 3 triệu …vậy lần sau đóng lời theo 7 triệu còn lại.